Algemene Voorwaarden Brainconsultant


Artikel 1. Werkingssfeer

            De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes,             opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Brainconsultant Recruiters Finance &    ICT.

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT Recruiters Finance & ICT voorziet van een (project) medewerker of die zich bedient van de werving en selectie dienstverlening van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT of die zich door tussenkomst van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT voorziet van een (doorleen)(project) medewerker of die projecten of diensten laat verrichten door een freelancer.
 1. Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken naar kandidaten, waarbij tot totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de werkgever en de kandidaat wordt beoogd.
 1. Zoekopdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brainconsultant Recruiters Finance & ICT op grond waarvan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT werving en selectie activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.
 1. Opdrachtbevestiging (doorleen of detacheren): bevestiging van de overeenkomst tussen Brainconsultant Recruiters Finance & ICT en opdrachtgever op grond waarvan een enkele (project of doorleen) medewerker door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.
 1. Opdrachtbevestiging (freelancer): bevestiging van de overeenkomst tussen Brainconsultant Recruiters Finance & ICT , opdrachtgever en freelancer op grond waarvan een freelancer door de bemiddeling van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT een opdracht of diensten gaat verrichten bij een opdrachtgever van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT.
 1. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT .
 1. (Project) medewerker: een (project) medewerker, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met of door tussenkomst van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT , door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT .
 1. Doorleen (project) medewerker: iedere natuurlijk persoon die door de bemiddeling van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT werkzaamheden gaat verrichten bij een opdrachtgever van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT , maar in loondienst blijft bij zijn huidige werkgever, waar deze (project) medewerker tijdelijk boventallig is. De doorleen (project) medewerker is en blijft in dienst bij de uitlenende relatie en wordt via Brainconsultant Recruiters Finance & ICT bemiddeld voor de duur van een project of vooraf vastgestelde periode bij een opdrachtgever.
 1. Freelancer: de zelfstandige die door tussenkomst van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT bij een opdrachtgever van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT een opdracht vervult of een presentatie levert. Een freelancer werkt zelfstandig en leent zich uit tegen een vooraf bepaald tarief.
 1. Dienstverlening: onder de dienstverlening van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT worden alle diensten verstaan die door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT worden verleend, onder andere bestaande uit: Werving- en Selectie, Detachering, doorlenen, Pay-roll, Outplacement, Consultancy en bemiddeling van freelancers.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes

Alle offertes van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Bevestiging

 1. Brainconsultant Recruiters Finance & ICT zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.
 1. Indien door tussenkomst van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en/of (project) medewerker en/of freelancer en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

 

Hoofdstuk 1 Project detachering

Artikel 5. Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de (project) medewerkers in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de (project) medewerkers te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.
 1. Daarnaast is de opdrachtgever jegens Brainconsultant Recruiters Finance & ICT Verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die (project) medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende (project) medewerker, Brainconsultant Recruiters Finance & ICT of nabestaanden van de (project) medewerker dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Brainconsultant Recruiters Finance & ICT gehouden tot vergoeding van de schade aan de (project) medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die (project) medewerker.
 1. De opdrachtgever zal Brainconsultant Recruiters Finance & ICT te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van (project) medewerkers uit hoofde van artikel 7:658 BW of anderszins en hij verleent Brainconsultant Recruiters Finance & ICT de bevoegdheid haar aanspraken terzake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).

 Toelichting op artikel 5

De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een (project) medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan „lijf, eerbaarheid en goed‟, opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Brainconsultant Recruiters Finance & ICT zich het recht voor om eventuele aanspraken ter zake aan het adres van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zo nodig in vrijwaring te roepen.

Artikel 6. Voortgangsrapportages

 1. De facturen van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden en dat de werkbriefjes door de daartoe bevoegde persoon worden geaccordeerd.
 1. Eventuele gevolgen van foutief ingevulde werkbriefjes en/of gevolgen van door een niet bevoegde persoon geaccordeerde werkbriefjes komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om schade ten gevolge van foutief ingevulde werkbriefjes en/of ten gevolge van door een niet bevoegd persoon geaccordeerde werkbriefjes aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT en/of derden te vergoeden.
 1. Bij verschil tussen de door de (project) medewerker bij Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ingeleverde voortgangsrapportage en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
 1. Indien de opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de (project) medewerker voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde- voortgangsrapportage aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT verstrekt, heeft Brainconsultant Recruiters Finance & ICT het recht het aantal door de (project) medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de (project) medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de (project) medewerker.
 2. Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd zijn aan een voortgangsrapportage.

Artikel 7. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ingediende factuur voor (project) medewerkers te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT werken bevrijdend. Betalingen aan (project) medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan (project) medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 1. Indien een factuur van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 2. De kopiefactuur van de door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Datum van betaling is de datum waarop de bank het tegoed crediteert of het verschuldigde bedrag contant door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT is ontvangen.
 1. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Brainconsultant Recruiters Finance & ICT zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 1. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT is ingeroepen respectievelijk de vordering door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 1. Bij nalatigheid in betaling door opdrachtgever behoudt Brainconsultant Recruiters Finance & ICT zich het recht voor de (project) medewerker terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid.

 Artikel 8. Tewerkstelling in het buitenland

Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde (project) medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de (project) medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Brainconsultant Recruiters Finance & ICT haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

Artikel 9. Geheimhouding en afspraken met (project) medewerker

 1. Indien een opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst met de (project) medewerker wenst, dan dient de opdrachtgever zelf schriftelijke overeenstemming hierover te bereiken met de (project) medewerker. Brainconsultant Recruiters Finance & ICT erkent in deze generlei aansprakelijkheid.
 1. Voor alle zaken die de opdrachtgever aan de (project) medewerker (laptop, telefoon, etc.) ter beschikking stelt, erkent Brainconsultant Recruiters Finance & ICT generlei aansprakelijkheid.
 1. Voor alle afspraken die de opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT , met de (project) medewerker maakt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk en dient de opdrachtgever zelf voor schriftelijke vastlegging zorg te dragen. Brainconsultant Recruiters Finance & ICT erkent in deze generlei aansprakelijkheid.

 Artikel 10. Industriële en intellectuele eigendom

Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de (project) medewerker aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de (project) medewerker in het kader van de opdracht.

 Artikel 11. Tariefwijziging

 1. Het staat Brainconsultant Recruiters Finance & ICT vrij iedere CAO verhoging van de branche waarin de (project) medewerker werkzaam is, door te voeren. Brainconsultant Recruiters Finance & ICT heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
 1. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde (project) medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten verzekeringswetten geeft Brainconsultant Recruiters Finance & ICT het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 12. Duur en beëindiging van de opdracht

 1. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT als de dag van de opzegging door de opdrachtgever jegens Brainconsultant Recruiters Finance & ICT .
 1. In alle gevallen van beëindiging van een opdracht jegens Brainconsultant Recruiters Finance & ICT moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de (project) medewerker.
 1. Overeenkomsten voor bepaalde tijd zullen zonder nadere aankondiging van rechtswege ten einde komen.
 2. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal Brainconsultant Recruiters Finance & ICT nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor Brainconsultant Recruiters Finance & ICT geldt, of voor een beëindiging door de (project) medewerker van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Brainconsultant Recruiters Finance & ICT zal wel een redelijke zorg aanwenden dat zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere (project) medewerker zal worden bezorgd. Ten aanzien van deze andere (project) medewerker ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.
 1. Indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project of indien de opdrachtgever de overeenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Brainconsultant Recruiters Finance & ICT hiervan onmiddellijk doch uiterlijk vijf werkdagen tevoren schriftelijke aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De werkzaamheden van de (project) medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
 1. Brainconsultant Recruiters Finance & ICT draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ter beschikking gestelde (project) medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
 1. Evenmin is Brainconsultant Recruiters Finance & ICT aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ter beschikking gestelde (project) medewerkers hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze (project) medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
 1. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Brainconsultant Recruiters Finance & ICT vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van (project) medewerkers tot vergoeding van geleden schade.

Toelichting op artikel 13

De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht, in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten. De opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens de (project) medewerker aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die (project) medewerker die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever.

Artikel 13 a. Keuze (project) medewerker
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de (project)       medewerker. Brainconsultant Recruiters Finance & ICT draagt potentiële kandidaten   aan en bemiddeld tussen (project) medewerker en opdrachtgever. De uiteindelijke    keuze voor een (project) medewerker wordt gedaan door de opdrachtgever. Voor         deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. Brainconsultant          Recruiters Finance & ICT accepteert, indien            achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze   is gemaakt, geen aansprakelijkheid.

 Artikel 14. Verbod tot indienstneming van personeel

 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten en/of (project) medewerker, niet toegestaan met deze kandidaten en/of (project) medewerker van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT .
 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot twaalf maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met (project) medewerkers van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT .
 1. Ingeval van overtreding van lid 1 en/of 2 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende (project) medewerker c.q. (project) medewerker. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet.
 2. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Brainconsultant Recruiters Finance & ICT bij overtreding van onderhavig artikel.

Artikel 15. Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te ‟s-Hertogenbosch. De gedaagde partij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de hoofdvestigingsplaats van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT te Assen.

 

Hooofdstuk 2 Werving en Selectie

Artikel 16. Uitvoering van een zoekopdracht

 1. Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot werving en selectie neemt Brainconsultant Recruiters Finance & ICT een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een (project) medewerker (project) medewerker komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 1. Indien er door tussenkomst van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een zoekopdracht aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.
 1. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
 1. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat.
 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2.  Brainconsultant Recruiters Finance & ICT is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

Artikel 17. Duur van een zoekopdracht

1. Een zoekopdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen kandidaat of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.

Artikel 18. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ingediende factuur voor werving en selectie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Uitsluitend betalingen aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT werken bevrijdend.
 1. Indien een factuur van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 2. De kopiefactuur van de door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Datum van betaling is de datum waarop de bank ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen.
 1. Reclamatie omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Brainconsultant Recruiters Finance & ICT zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 1. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT is ingeroepen respectievelijk de vordering door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

 Artikel 19. Aansprakelijkheid

Brainconsultant Recruiters Finance & ICT draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van (project) medewerker met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 20. Verbod tot indienstneming van personeel

 1. De opdrachtgever zal de op de offerte aangegeven vergoeding aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door Brainconsultant Recruiters Finance & ICT geworven en/of geselecteerde kandidaat. Voorgaand is ook van kracht bij tewerkstelling op freelance basis.
 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaat niet toegestaan met een kandidaat van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behouden vooraf schriftelijke toestemming van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT .
 1. Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet.
 1. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijk opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Brainconsultant Recruiters Finance & ICT bij overtreding van onderhavig artikel.

Artikel 21. Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Zwolle. De gedaagde partij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de hoofdvestigingsplaats van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT te Groningen.

 

Hoofdstuk 3 Freelancers

Artikel 22. Toepassing bepalingen

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de project detachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Brainconsultant Recruiters Finance & ICT met betrekking tot freelancers aangaat met dien verstande dat het woord “(project) medewerker” dient te worden vervangen door het woord “freelancer”, tenzij in het hiernavolgende een afwijkende regeling is opgenomen.

Artikel 23. Aansprakelijkheid

Brainconsultant Recruiters Finance & ICT draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen aan derden, de opdrachtgever of de freelancer, ten gevolge van handelen of nalaten van de freelancer en/of opdrachtgever en/of derden. De freelancer is uitsluitend zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden. Zowel de freelancer als de opdrachtgever zullen Brainconsultant Recruiters Finance & ICT vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van enige vordering tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 24. Verbod tot indienstneming / inlening van freelancers

 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten en/of freelancer, niet toegestaan met deze kandidaten en/of freelancer van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT .
 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot twaalf maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met freelancer van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van Brainconsultant Recruiters Finance & ICT .
 1. Ingeval van overtreding van lid 1 en/of 2 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Brainconsultant Recruiters Finance & ICT een boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet.
 1. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijk opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Brainconsultant Recruiters Finance & ICT bij overtreding van onderhavig artikel.

 

Hoofdstuk 4 Doorleners

Artikel 25. Toepassing bepalingen

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de project detachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Brainconsultant Recruiters Finance & ICT Recruiters Finance & ICT met betrekking tot doorleen (project) medewerkers aangaat met dien verstande dat het woord “(project) medewerker” dient te worden vervangen door het woord “doorleen (project) medewerker”.

Copyright © Brainconsultant

Welkom! Deze website maakt gebruik van Cookies

Leuk dat jij mogelijk van onze dienstverlening gebruik wilt maken. Via de knop "instellingen" kun je aangeven of wij je voor marketingdoeleinden mogen volgen. Wil je dit niet dan klik je op "akkoord en sluiten" Alleen de noodzakelijke en statistiek-cookies worden verzameld maar geen persoonsgegevens. Dit helpt en ons de site te verbeteren. 🙂 Veel leesplezier!

Privacy policy | Akkoord & sluiten
Instellingen

Neem contact met ons op!
Elke werkdag van 8:30 t/m 17:30